„Iepazīsti sevi, un tu iepazīsi pasauli un dievus!”

 

/Taless, sengrieķu filozofs un matemātiķis/

Audio lekcijas par garīgumu, misticismu un filozofiju

 

Cien. budistu mūka GEŠE DŽAMPA TINLEJ lekcijas

Publicētas sadarbībā ar Lamas Conkapas Maskavas Budistu Centru http://buddha.ru

Krievu val.

 

1. Mūsu prāta valsts

 

2. Citu neaizvainošanas tikumība

 

3. Nopelnu krāšana. Mantras “Om mane padme hum” nozīme

 

4. Nopelnu krāšanas veidi

 

5. Par veselīgu domāšanas veidu

 

6. lekcija

 

7. lekcija

 

 

NAUMS NADEŽDINS, rakstnieks un teologs

Krievu val.

 

Lekcijas par  B Ī B E L I 

I daļa

II daļa

 

lekcijas par DEKALOGU

10   b a u s l i s  / 10 заповедь

Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.

 

9     b a u s l i s  / 9 заповедь

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

 

8    b a u s l i s  / 8 заповедь

Tev nebūs zagt.

 

7    b a u s l i s  / 7 заповедь

Tev nebūs laulību pārkāpt.

 

6    b a u s l i s  / 6 заповедь

Tev nebūs nokaut.

 

5   b a u s l i s / 5 заповедь

Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.

 

4   b a u s l i s / 4 заповедь

Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.

 

3  b a u s l i s / 3 заповедь

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.

 

2 b a u s l i s / 2 заповедь

Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst, un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.

 

1  b a u s l i s / 1 заповедь

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.

 

 

Svēto Rakstu fragmentu skaidrojumi (no lekciju cilka „Sarunas par galveno” 2008-2009.g.)

Marka Evaņģēlijs 6,34-45 / Евангелие от Марка 6,34-45

I daļa

II daļa

“Un Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu...”

 

Jāņa 1.vēstule 4,7-10 / Первое Послание Иоанна 4,7-10

“Mīļie, mīlēsim cits citu…”

 

Marka Evaņģēlijs 1,21-28 / Евангелие от Марка 1,21-28

“Un viņi nonāca Kapernaumā... ”

 

Skaitļu grāmata 21,4-9/Kнига Числа 21,4-9

“...un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu: "Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes? Lai mēs mirtu tuksnesī? Mums nav maizes un nav pat ūdens, un mūsu dvēselēm riebj šī bada maize!..."

 

1.Samuēla 1,9-20 / Первая Книга Царств 1,9-20

“...Un pēc kāda laika Anna kļuva grūta un dzemdēja dēlu, un nosauca viņu vārdā Samuēls, jo viņa sacīja: "Es to esmu izlūgusies no Tā Kunga."

 

Marka Evaņģēlijs 2,23-28 / Евангелие от Марка 2,23-28

“Un notika, Viņam sabatā pa labību ejot, Viņa mācekļi, pa ceļu iedami, sāka plūkt vārpas…”

 

Marka Evaņģēlijs 3,31-35 / Евангелие от Марка 3,31-35

“Tad Viņa māte un Viņa brāļi nāca un, ārā stāvēdami, pie Viņa sūtīja un Viņu sauca …”

 

2. Samuēla 6 / Вторая книга Царств 6

“...Tad Dāvids cēlās un gāja ar visiem ļaudīm, kas bija pie viņa, uz Baalu Jūdā, lai no turienes atvestu Dieva šķirstu, kas ir nosaukts Dieva, Tā Kunga Cebaota, Vārdā, kas valda pār ķerubiem…”

 

Mateja Evaņģēlijs 6,7-15 / Евангелие от Матфея 6,7-15

“...Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds…”

 

Isaja Grāmata 55 / Книга Пророка Исаии  55

“...Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad atspirgs jūsu dvēsele! …”

 

Jāņa Evaņģēlijs 5,1-18 / Евангелие от Иоанна 5, 1-18

“... Bet Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata (Betezda), ar piecām stabu ailēm…”

 

Ezehiēla 47,1-12 / Книга Пророка Иезекииля 47, 1-12

“Kad viņš mani atveda atpakaļ pie Tempļa izejas, es redzēju, ka tur iztecēja ūdens no Tempļa sliekšņa apakšas uz rītu pusi…”

 

Skaitļu Grāmata 21,4-9 / Kнига Числа 21,4-9

“...un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu: Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes?…”

 

Jāņa Evaņģēlijs 3,7-15 / Евангелие от Иоанна 3,7-15

Jēzus tikšanās ar farizeju Nikodēmu, kurš ieradās pie Jēzus naktī. Ko gribēja Nikodēms?

 

Jāņa Evaņģēlijs 14,27-31 / Евангелие от Иоанна 14,27-31

“Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu…” Par kādu mieru Jēzus runā? Kāds bija Jēzus galvenais uzdevums?

 

Apustuļu darbi 14,19-28 / Деяния Апостолов 14,19-28

Pāvils pagānu vidū. Ko nozīmē roku uzlikšana? Kurš varēja un kurš nevarēja nodot Svēto Garu ar roku uzlikšanas palīdzību?  Vai pagāniem jāievēro jūdu likumi? Ar kādām tiesībām Pāvils sevi dēvēja par Apustuli?

 

Apustuļu darbi 11, 19-26 / Деяния Апостолов 11, 19-26

Jūdi- pirmie Kristus draudzes locekļi. Vai tiem, kas vēlējās sekot Jēzus mācībai, bija jākļūst par jūdiem? Kas notiktu, ja nebūtu vajāšanu? Kas notiktu, ja jūdi nebūtu izkliedēti un nedzīvotu dažādās zemēs? Kā Dievs pieļauj to, kas cilvēkam nav pieņemams? Kas ir kristiešu draudzes dibinātājs?

 

Jāņa Evaņģēlijs 10,22-30 / Евангелие от Иоанна 10,22-30

Ko Jēzus darīja Salamana stabu ailē – vienā no Tempļa daļām? Kāpēc sadusmojās jūdi un vai Jēzus apzinājās, ko viņiem saka? 

 

Apustuļu darbi 20,17-27 / Деяния Апостолов 20,17-27

Vai jūdu-kristiešiem patika, ka Pāvils aizstāv pagānus? Kas gribēja Pāvila nāvi? Lielā cīņa starp divām tendencēm pirmajās kristiešu kopienās – saglabāt uzticību jūdaismam vai tomēr pieņemt Kristu kā Dieva Dēlu? Vai saprotam, cik svarīgi ir neslēpt patiesību?

 

Jāņa Evaņģēlijs 17,1-11 / Евангелие от Иоанна 17,1-11

Ko būt par Dieva Dēlu attiecas tikai uz Jēzu? Vai mums katram sevī nav jāatrod Dieva Dēls?

 

Jēkaba vēstule 1, 12-18 / Послание Иакова 1, 12-18

Ko darīt ar ļaunumu sevī? Ko nozīmē atteikties no mīlestības pilnām attiecībām?

 

Marka Evaņģēlijs 8,14-21 / Евангелие от Марка 8,14-21

Kas ir patiess brīnums? Ko nozīmē ”farizeju raugs” un kāpēc tas ir mūsos?

 

Pētera 1.vēstule 2,1-12 / Первое Послание Петра 2,1-12

“ Tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības,

kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena…”

 

Marka Evaņģēlijs 10,46-52 / Евангелие от Марка 10,46-52

Kur ir robeža, kad mums būtu jāatliek malā ikdienas jautājumi un jāatceras par dvēseli? Kāpēc ne visi tiek dziedināti?

 

Marka Evaņģēlijs 12,18-27 / Евангелие от Марка 12,18-27

“ ... Jo, kad tie celsies augšām no miroņiem, tad tie nedz precēs, nedz taps precēti, bet tie būs kā eņģeļi debesīs. Bet par mirušiem, ka tie taps uzmodināti, vai jūs Mozus grāmatā neesat lasījuši... ”

 

Sīraha gudrības grāmata 48,1-14 / Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова 48,1-14

“Kā uguns cēlās pravietis Elija, kā lāpa liesmoja viņa teiktais...”

 

Amosa grāmata 5,14-24 / Книга Пророка Амоса 5,14-24

Kāpēc “Kunga diena” ir tumsas diena? Par pieredzes gūšanu grūtībās un ciešanās.

 

Oseja (Hozejas) grāmata 10,1-12 / Книга Пророка Осии 10,1-12

“Israēls bija kā zaļojošs un sastīgojis kupls vīnakoks, kas nesa savus augļus. Bet, jo vairāk viņam bija augļu, jo vairāk viņam bija sacelts ziedokļu svešiem dieviem, un, kur vien zeme bija labāka, tur viņi uzcēla skaistākos pielūgsmes stabus saviem elkiem... ”

 

Mateja Evaņģēlijs 10,1-7 / Евангелие от Матфея 10,1-7

Kāpēc Jēzus sūtīja mācekļus sludināt un nevēlējās, lai viņi dotos pie pagāniem? Kas ir “Debesu valstība” un kāpēc mums ir jābūt nomodā? Kāpēc Jēzus izvēlējās 12 mācekļus, kuri visticamāk nebija visai izglītoti?

 

Mateja Evaņģēlijs 11,25-27 / Евангелие от Матфея 11,25-27

Kas ir tās ”lietas”, kuras ir apslēptas gudrajiem un zināmas bērniem? Un kas ir gudrie un, kas bērni?

 

Isaja grāmata 10,5-16 / Книга Пророка Исаии 10,5-16

Kā uztveram savus dzīves sasniegumus un kā neveiksmes? Vai cilvēka liktenis jau iepriekš ir noteikts?

Vai cilvēka likteni nosaka, piemēram, astroloģija? Dievišķās Skolas stundās četri noteikumi.

 

Ezehiēla (Ecēhiēla) grāmata 9,1-7 / Книга Пророка Иезекииля 9, 1-7 ; Ezehiēla (Ecēhiēla) grāmata 10, 18-22 / Книга Пророка Иезекииля 10, 18-22 ; Mateja Evaņģēlijs 18, 15-20 / Евангелие от Матфея 18, 15-20

I daļa

II daļa

Cilvēciskais Svētajos Rakstos. Dievs mūsu dzīvē un par mūsu līdzšinējo koordināšu sistēmu, kura nosaka to, kā uztveram Dievu.

Priekšlikums izveidot jaunu atskaites punktu, attiecībām ar Dievu.

 

Sakāmvārdu grāmata (Salamana pamācība) 30,5-9 / Книга Притчей Соломоновых 30,5-9 ; Lūkas Evaņģēlijs 9,1-6 / Евангелие от Луки 9,1-6

Kas ir „Dieva vārds”? Vai pastāv labā un ļaunā etaloni? Kādu kļūdu pieļāva tie, kuri vēlējās radīt taisnīgas sabiedrības modeli?

Ko nozīmē sludināt Dieva valstību un dziedināt? Jaunu kategoriju piedāvājums „labā” un „ļaunā” vietā: patiesība – meli; mīlestība – bailes;  brīvība – verdzība.

 

Lūkas Evaņģēlijs 7,31-35 / Евангелие от Луки 7,31-35

Vai būt bērnam, nozīmē atteikties no veselā saprāta? Jānis Kristītājs un Jēzus katrā no mums — kāda ir starpība? Ja vēlies saņemt vairāk mīlestības, tad sniedz to citiem!

 

Pāvila vēstule Filipiešiem 2,12-18 / Послание к Филиппийцам 2,12-18 ; Lūkas Evaņģēlijs  14,25-33 / Евангелие от Луки 14,25-33

Kā Jēzus, kurš aicināja visus mīlēt, būtu varējis mudināt kādu ienīst? 

 

Mateja Evaņģēlijs 11,28-30 / Евангелие от Матфея 11,28-30

Pie kā mums doties, lai saņemtu atvieglojumu? Vai Dieva darbi ir Baznīcas darbi? Par to, ka jebkura aiziešana no “šīs pasaules”, nozīmē aiziet arī no Dieva!

 

Mateja Evaņģēlijs 15,29-37 / Евангелие от Матфея 15,29-37

Kāpēc Jēzus pēc Lieldienām devās prom no Galilejas un gāja pie pagāniem? Maizes pavairošana - cilvēku iesaistīšana radīšanas brīnumā! Katrs cilvēks var piedzīvot patiesus brīnumus, ja tiem ir atvērts un gatavs tos pieņemt?

 

Isaja Grāmata 25,6-10 / Книга Пророка Исаии 25,6-10

Kādu pravietis Isaja saprata Dieva ienākšanu cilvēka dzīvē?

 

Pāvila vēstule Titam 3,1-7 / Послание к Титу 3,1-7

Uz ko aicina Pāvils, un vai šis teksts ir Dieva iedvesmots?

 

Lūkas Evaņģēlijs 17,11-19 / Евангелие от Луки 17,11-19

Kas bija izdziedinātie cilvēki un vai viņi bija nepateicīgi? Neierasts skatījums un neparasti komentāri par tik labi zināmo Bībeles fragmentu.

 

Atklāsmes Grāmata 4 / Откровение Иоанна 4

Par to, kā mēs uztveram Dieva gribu un kā to pildām. Kā ”tulkot” šī fragmenta simbolus?

 

Atklāsmes Grāmata 15,1-4 / Откровение Иоанна 15,1-4

Par Atklāsmes Grāmatu un tās simboliem.

 

Lūkas Evaņģēlijs  21,12-19 / Евангелие от Луки 21,12-19

Kad un kādos apstākļos tapis šis Evaņģēlijs? Vai vārdus, ietvertus šajā fragmentā, tiešām ir teicis Jēzus?

 

Lūkas Evaņģēlijs  19,11-28 / Евангелие от Луки 19,11-28

Uz ko aicina šis fragments un kādas nozīmes tam var būt? Kāpēc mēs saņemam to, no kā baidāmies?

 

Marka Evaņģēlijs 1,29-39 / Евангелие от Марка 1,29-39

Kāpēc Evaņģēliji ir tapuši kā Jēzus brīnumdarbu krājums?

 

Vēstule Ebrejiem 2,14-18 / Послание к Евреям 2,14-18

Kā pierādīt, ka Skolotāja nāve nebija sakāve un apkaunojums? Vai šīs nepieciešamības pamatā nav bailes un reliģiskais likums?

 

Vēstule Ebrejiem 7,1-3;15-17 / Послание к Евреям 7,1-3;15-17

Par Jēzus priesterību un nepieciešamību to pierādīt?

 

Marka Evaņģēlijs 3,1-6 / Евангелие от Марка 3,1-6

Ko jūdiem nozīmēja Svētajā vietā neievērot likumu? Kāpēc Jēzus dziedināja tieši Sabatā?

 

Marka Evaņģēlijs 4,1-20 / Евангелие от Марка 4,1-20

Par informācijas uztveres īpatnībām. Kāpēc Jēzus runāja līdzībās? Kas katram no mums ir jādara, lai saprastu līdzības?

 

Vēstule Ebrejiem 10,11-18 / Послание к Евреям 10,11-18

Kas mums traucē sasniegt pilnību?

 

Marka Evaņģēlijs 6,1-6 / Евангелие от Марка 6,1-6

Kāpēc Jēzus savā dzimtajā pusē spēja paveikt tik maz brīnumu? Vai Jūs vēlētos būt pravietis savā “tēvu zemē”?

 

Marka Evaņģēlijs 7,14-23 / Евангелие от Марка 7,14-23

Kāda nešķīstība kaitē vairāk - ārējā vai iekšējā?

 

Radīšanas Grāmata (1 Mozus) 2,5-17 / Книга Бытие 2,5-17

Par diviem pasaules radīšanas aprakstiem Bībelē. Brīvās izvēles iespējas unikalitāte. Kāpēc Dievs radīja laba un ļauna atzīšanas koku un kāpēc Viņš deva iespēju cilvēkam ēst no tā?

 

Mateja Evaņģēlijs 6,1-6; 16-18 / Евангелие от Матфея 6,1-6;16-18

Kāpēc cilvēkiem ir tik grūti sasniegt pilnību? Kā vēl var saprast aicinājumu gavēt? Kāpēc cilvēkus piemeklē krīze?

Par gavēni lasīt: Isaja grāmata 58.

 

Pāvila 2. vēstule Korintiešiem 5; 6 / 2-е Послание к Коринфянам 5;6

Kad ir īstais laiks lai sāktu pārvarēt grūtības? Kas ir tas, kas mūs glābs un mums palīdzēs?

 

Joēla grāmata 2,12-18 / Книга Пророка Иоиля 2,12-18

No kā ir atkarīga krīzes pārvarēšana sabiedrībā? Kā mums šodien var palīdzēt Joēla vārdi?

 

Jonas grāmata 3,1-10 / Книга Пророка Ионы 3,1-10

Kāpēc Jona nevēlējās izpildīt Dieva gribu? Jonas grāmata - apliecinājums tam, ka Dievs domā par visiem!

 

Lūkas Evaņģēlijs 11,29-32 / Евангелие от Луки 11,29-32

Kāpēc cilvēki tik ļoti grib redzēt brīnumus? Jo tuvāk cilvēks ir Dievam, jo mazāk brīnumu notiek viņa dzīvē! Kāpēc brīnumi ir pretrunā Dieva dabai?

 

Mateja Evaņģēlijs 5,17-19 / Евангелие от Матфея 5,17-19

Vai likums un mīlestība ir pretrunā viens otram?

 

Atkārtotā likuma grāmata (Piektā Mozus) 4,1-9 / Второзаконие 4,1-9

Mozus Likums, kurš bija viens no tā laika progresīvākajiem, bija Dieva iedvesmots? Kam tas domāts un kāpēc?

 

Lūkas Evaņģēlijs 1,26-38 / Евангелие от Луки 1,26-38

Bezvainīgā ieņemšana - mīts vai realitāte ?

 

Isaja Grāmata 7,10-14 / Книга Пророка Исаии 7,10-14

Vai tiešām fragments saistāms ar Jēzu?

 

Mateja Evaņģēlijs 26,14-25 / Евангелие от Матфея 26,14-25

Kāpēc cilvēkiem nepatīk Jūda? Kurš bija īstais nodevējs?

 

Isaja Grāmata 50,4-9 / Книга Пророка Исаии 50,4-9

Vai Gudrība ir dāvana tikai izredzētajiem?

 

Apustuļu darbi 8,1-8 / Деяния Апостолов 8,1-8

Par to kā grūtības var kļūt par svētību. 

 

Jāņa Evaņģēlijs 6,35-40 / Евангелие от Иоанна 6,35-40

Kam Jēzus velta vārdus par Dzīvības Maizi? Vai Dzīvības Maize nozīmē Kristsus miesu?

 

Apustuļu darbi 15,1-6 / Деяния Апостолов 15,1-6

Vai likuma ievērošana palīdz tuvoties Radītājam? 

 

Jāņa Evaņģēlijs 15,1-8 / Евангелие от Иоанна 15,1-8

Kāpēc ir cilvēki, kuri nespēj būt laimīgi? Kāpēc cilvēki ieņem ”upura” lomu savā dzīvē?

 

«Sarunas par galveno» noslēguma lekcijas

Apustuļu darbi 20,28-38 / Деяния Апостолов 20,28-38

Kāpēc mēs cenšamies uzņemties atbildību par visiem citiem, bet tikai ne par sevi?

 

Jāņa Evaņģēlijs 17,11-19 / Евангелие от Иоанна 17,11-19

Cilvēkiem patīk Dievam norādīt uz to, kas Viņam būtu darāms! Vai runājot ar Dievu, mums savu viedokli vajadzētu paturēt pie sevis?

 

 

Citas lekcijas

Komentāri par Lieldienu svētkiem / Комментарии к фрагментам из Святого Писания, связанные с праздником Пасхи, 2008.g.

 

Par to, kā iepazīt cilvēkus un DIEVU / О том, как познать людей и БОГА

 

Patiesa mīlestība - vai tā ir iespējama? / Истинное счастье - возможно ли это?

 

Laiks - universālā mīlestības valoda / 5 языков любви

 

Literatūra par garīgumu, misticismu un filozofiju